Hydrologie

Otten, S.P.M. 2013 Hydromorphological monitoring Merkske

Backx, J.P.A.M. 2013 analyse van het hydrologisch meetnet in ‘t Merkske

Velde, Y. van der 2006 hydrologische effectenstudie voor de uitwerking van de maatregelen in het ruilverkavelingsproject Zondereigen

Bartholomeus, R. 2004 Onderzoek naar kwelafhankelijke vegetatie in beekdal Het Merkske

Schaik, N.L.M.B. van 2001 Nutriëntenhuishouding van het Merkske

Hullu, E. de 2001 West Brabant Rivierenland

Louw, P.G.B. de 2000 Mogelijkheden voor watersysteemoptimalisatie door actief peilbeheer in het Merkske stroomgebied : Deelrapport 5: Regionale watersysteemmodellering van het Merske stroomgebied

Louw, P. de 1999 Strategie tegen verdroging : Stroomgebied Merkske doorgelicht

Louw, P.G.B. de 1998 Mogelijkheden voor watersysteemoptimalisatie door actief peilbeheer in het Merkske stroomgebied, deelrapport 3: Gemeten stuweffect en analyse van hoogfrequente metingen in beekdal en landbouwgebied

Louw, P.G.B. de 1998 Mogelijkheden voor watersysteemoptimalisatie door actief peilbeheer in het Merkske stroomgebied, deelrapport 4: Lokale en regionale beïnvloeding van de grondwatersituatie in de Halsche Beemd

Louw, P.G.B. de 1997 Mogelijkheden voor watersysteem-optimalisatie door actief peilbeheer in het Merkske stroomgebied : deelrapport 2: Analyse peil-grondwaterstandsrelaties en voorspelling stuweffect op basis van bestaande tijdreeksen en modellering van het Olgaloop stroomgebied

Foppen, J.W. 1997 Afvoeranalyse van Het Merske : Methode, resultaten en toepassingen

Louw, P.G.B. de 1997 Mogelijkheden voor watersysteemoptimalisatie door actief peilbeheer in het Merkske stroomgebied, deelrapport 1: meetnetinrichting

Louw, P.G.B. de 1997 Mogelijkheden voor watersysteemoptimalisatie door actief peilbeheer in het Merkske stroomgebied : Installatie van stuwtjes in het Merkske, het Marksken en het Gels Loopken

Stuurman, R.J. 1996 1.500.000 jaar lang veranderingen in de lokale grondwatersituatie van een Kempens beekdal

Verheggen, C. 1993 Grensoverschrijdend waterbeheer : Een onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van grensoverschrijdend integraal waterbeheer voor de onbevaarbare waterlopen tussen Nederland en Vlaanderen in het perspectief van de netwerkbenadering

Blust, G. de 1990 PIDPA-waterwinning te Merksplas : Te verwachten effecten op flora en vegetatie van het beekdal van de Mark

Mensink, M. 1989 Stikstofbelasting v.h.grondwater

1988 Ecohydrologisch onderz. Merkske stroomgebied

Biesheuvel, A. 1988 Hydrologische systeemkartering; Merkske ond.

Bijlmakers, L.L. 1987 Beekdal Merkske,verkenning v.landsch.ecol.re- laties via het grondw.

Dyck, E. van 1986 Hydrogeolog.ond.belg.stroomgeb. Merkske nabij Hoogstraten

Stuurman, R.J. 1986 Hydrogeol.onderz.’het Merkske'(toepassing reg hydr.systeemanalyse dl.86-1)

Stuurman, R.J. 1986 Hydrogeol.onderz.’het Merkske'(dl.rapp.86-2 Kromme Hoek,syst.analyse)

Stuurman, R.J. 1986 Hydrogeol.onderz.’het Merkske'(dl.86-3 kwant. nitraatconc.ondiep grondw.

Sbb, tilburg 1985 Hydrologische metingen Merkske

Anon. 1985 Hydrologisch onderzoek stroomgeb.’t Merkske in rvk.Baarle-Nassau(voorstel)

Bijlmakers, L.L. 1984 Bodem,veg.en waterhuish.v.enkele hooil.in het stroomdal Merkske

Anon. 1975 Re: Sanering De Mark (aansluiting Merkske)

Anon. Korte bevindingen naar aanleiding van een studiedag over het ecohydrologisch onderzoek van het Merkske-stroomgebied

Anon. Gemiddelde waterstanden (maandgemidddelden van het Merkske 1953-1973