Geologie

Postma, R. 2006 Samenstelling van de bovengrond van 65 percelen die overgaan van landbouw naar natuur

Anon. 2005 Boorbeschrijvingen Merkske 2005

Gouman, M. 1981 Kwartair stratigrafie en dalmorfologie in de omgeving van Baarle-Nassau

Bles, B.J. 1980 Ruilverkaveling Baarle-Nassau, bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid, deel II Aanhangsels

Stuurman, F.J. 1976 Nota betr.geg.rvk.geb.Baarle-Nassau t.b.v.SBB i.v.m.formulering rvk.rapp.STIBOKA

Riezebos, P.A. 1970 Some data on holocene deposits in Mark/Weerys valleys