Literatuur overzicht

Veel rapporten zijn te lezen op issuu.com/merkske

 

Anoniem, 1991: Ecohydrologisch onderzoek van het Merkske stroomgebied. Eindrapport: Een hydrogeologische en vegetatiekundig onderzoek ten dienste van het natuurbeschermings beleid. Benelux Economische Unie, Brussel

Bijkerk W., F.H. Everts, N.P.J. de Vries, 1992: Vegetatiekartering Merkske. Rapport Adviesbureau Everts en De Vries, Groningen

Bles, B.J. en R. Vissers, 1983: Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Toelichting bij de herziene uitgave van Blad 50 West Tilburg. Stichting voor Bodemkartering, Wageningen

Bohncke, S.J.P.en J. Vandenberghe, 1991: Palaeohydrological development in the Southern Netherlands during the last 15000 years. Starkel, L., Gregory K.J. & Thornes, J.B. (red.): Temperate Palaeohydrology, p. 253-281, John
Wiley and Sons, Chichester

Buiks, C. en S. Geurts, 1981: Het stroomgebied van de Mark en de Aa of Weerijs ten zuiden van Breda. Wetenschappelijke mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging – nr. 146, Hoogwoud

Cools, J.M.A., 1986: Floristische inventarisatie

Merkskedal. Rapport nr. 86-007, Consulentschap voor Natuur, Milieu en Faunabeheer in NoordBrabant, Tilburg

De Kroon, G., 1969: Het stroomdallandschap van het Merkske. De levende natuur 72 (9), p.193-196

De Lange, G.W. en J.A.M. ten Cate, 1981: Geomorfologische Kaart van Nederland 1:50.000, Blad 50 Tilburg. Stichting voor Bodemkartering, Wageningen/Rijks Geologische Dienst, Haarlem

De Louw, P. en R. Stuurman, 2000: Mogelijkheden voor watersysteemoptimalisatie door actief peilbeheer in het Merkske stroomgebied; Deelrapport 5 : Regionale watersysteemmodellering van het Merkske stroomgebied. Rapport
NITG 00-123-B, NITG-TNO, Delft-Haarlem

De Vries, J.J., 1974: Groundwater flow systems and stream nets in The Netherlands. Amsterdam Hydrology Series 1, p. , Rodopi, Amsterdam

Bijkerk, W., F. Everts, N. de Vries, 1992: Vegetatiekartering Merkske (Noord-Brabant). Rapport EV 92/1 – Everts & De Vries e.a./Staatsbosbeheer, Groningen/Driebergen

Riezebos, P.A. en R.T. Slotboom, 1970: Some data on the holocene deposits in the Mark and Weerijs valleys. Geologie en Mijnbouw 49, p. 119-134

Stichting voor Bodemkartering, 1964: Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Blad 50 West Breda. Stichting voor Bodemkartering, Wageningen

Stuurman, R.J., A. Biesheuvel, M., Van der Meij, J.L., 1987: De hydrologische systeemkartering rond beekdalen en speciaal met betrekking tot het Merkske. Rapport OS 87-43, GG-TNO, Delft

Van Haperen, A., 1999: : Aan de monding van Maas en Schelde. Natuurgebieden in Zuidwest-Nederland. Staatsbosbeheer, Middelburg

Van Schaik, N.L.M.B., 2001: Nutriëntenhuishouding van het Merkske : onderzoek ter ondersteuning van natuurontwikkelingsplannen in een bijzonder beekdallandschap. Rapport NITG 01-018-A, TNO-NITG, Delft-Haarlem

Van Zadelhoff, F.J. en J.M.A. Cools, 1987/’88: Landschapsoecologisch onderzoek naar het grensoverschrijdend natuurgebied ‘het Merkske’: relatie vegetatie-abiotische milieufactoren. Consulentschap voor Natuur, Milieu en Faunabeheer in
Noord-Brabant, Tilburg

Vandenberghe, J., 1987: Geomorphology and palaeoecology of the Mark Valley (Southern Netherlands): geomorphological valley development during the Weichselian and Holocene. Boreas 16, p. 55-67

Vandenberghe, J., et al., 1984: Paleomorphological and -botanical evolution of small lowland valleys, a case study of the Mark valley in northern Belgium.. Catena 11, p. 229-23