Beheer

Anon., 2014, Uitvoeringsplan Object Beekdal van het Merkske.

Verhoeven, B., 2011, Beheersplan Akkers ‘t Merkske.

Laurijssens, G., 2009, Geïntegreerd natuur- en bosbeheerplan voor het militair domein van Weelde.

Melisie, E.J., 2008, Integrale gebiedsanalyse Het Merkske.

Anon., 2006, Uitwerkingsplan ‘t Merkske 1998-2003.

Louw, P. de, 2006, Tussen Bootjesven en het Moer: Gebiedsvisie natuur voor het Vlaamse deel van het stroomgebied van het Merkske, in het kader van het ruilverkavelingsproject Zondereigen.

Beijer, R. de, 2006, Faunavoorziening Merske en Castelreesche Heide.

Anon., 2003, Interne kwaliteitsbeoordeling 2003 Het Merske.

Anon., 2003, Inrichtingsplan Het Merkske.

Everts, H., 2002, …van moesdistel tot boomkikker : Visie van Staatsbosbeheer op het behoud en herstel van natuur- en landschapswaarden in het beekdallandschap van het Merkske.

Anon., 2001, Algemene projectgegevens Merkske; Broskens i.v.m. natuurontwikkeling.

Schaik, L. van, 2001, Synthese van het Merkske, inventarisatie beleids- en beheersactiviteiten in het Merkske stroomgebied.

2000 West-Brabant Rivierenland.

Dijkema, F. 2000 Grensoverschrijdend stroomgebied : Voorstel voor herinrichting van het stroomgebied van het Merkske.

2000, Voorstudie Grensoverschrijdend Ecologisch Basisplan tussen Vlaanderen en Nederland.

Oostvogels, B., 1999, Vergelijking tussen het gebiedsgericht natuurbeleid van Vlaanderen en Nederland.

Stooker, G.A.C., 1997, ‘tMerkske; Voorl.beh.-en inr.visie voor beekdallandsch…(info tbv overl.28-5-97).

Anon., 1995, Beheersplan De Mark.

Vissers, H., 1995, Uitwerking van de ecologische hoofdstructuur van het Merskske.

Verheggen, C., 1995, Begrensd waterbeheer bedreigt grensoverschrij dende beken.

Alphen, C.P.M. van, 1994, Interne kwaliteitsbeoordeling 1994, Merkske.

Alphen, C.P.M. van, 1994, Interne kwaliteitsbeoordeling Het Merkske: concluderende/basis-vragen.

Caspers, T., 1994, Reservaten v.d.toekomst(De invulling v.d.EHS in stroomgeb.Mark).

Boll, J.I.H.M., 1991, Geg.tewr orientatie ter voorber.opstellen beh plan.

1989, Beheersplan Baarle-Nassau 1989.

1988, Voorontwerp beheersplan Baarle Nassau.

Nmf, tilburg, 1986, Beheersvisie relatienota rvk Baarle Nassau.

Smit, A. 1985 Object Merkske, gewenste beheermaatregelen per kadastraal perceel.

Zadelhoff, van E. 1982 Versl.gesprekken eigenaren schrale beemden Merkske,27-7-1982.

Meel, van E. 198 Verslag beheerswerkzaamheden Merkske, 1976-1981.